Beheer en scripts

IT-beheerders en scripts

Met scripting kun je eenvoudige en herhaalbare taken makkelijk automatiseren. Bij IT beheer wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van (monitoring-) scripts. Hierdoor ontstaat een krachtig platform om taken te automatiseren. Scripts worden vooral gebruikt omdat ze het beheer van bedrijfsprocessen vereenvoudigen en de IT-prestaties verbeteren. Hierdoor worden scripts in een typische bedrijfs-IT-omgeving overal gebruikt.

 

Gevaren van scripting

Echter scripting was nooit bedoeld als vervanging van applicatieprogrammering. Managers en leidinggevenden zijn vaak met afschuw vervuld als ze ontdekken hoeveel scripts worden gebruikt voor de succesvolle werking van hun IT-infrastructuur. Maar ze ontdekken dit gevaar meestal pas als het bedrijf een crash heeft en dit onderzocht wordt. Zo heeft het gebruik van scripts verschillende risico’s:
  • Foutgevoeligheid: Door het zelf aanpassen van scripts kunnen er fouten in de code ontstaan. De meest in het oog springende fouten zullen waarschijnlijk snel worden ontdekt bij de eerste keer dat het script wordt uitgevoerd, maar minder voor de hand liggende fouten kunnen weken, maanden of jaren inactief blijven en op een onverwacht moment verwoestend de kop opsteken.
  • Gebrek aan ondersteuning : Wanneer een (aangepast) script faalt, is er geen hotline om te bellen, geen ondersteuningsovereenkomst en ben je dus aangewezen op jezelf. Als een onjuist gecodeerd script onbedoeld data verwijdert, systemen crasht of op een andere manier een productieomgeving schaadt, zijn de kosten en verantwoordelijkheid voor jezelf.
  • Verlies van belangrijke kennis: Aangepaste scripts worden meestal gemaakt en beheerd door een enkele beheerder. Als dat individu van rol verandert of, erger nog, het bedrijf volledig verlaat, zal het script niet worden beheerd totdat het breekt of moet worden herzien. In het beste geval is dit tijdrovend. Meestal zijn scripts echter buitengewoon ingewikkeld en niet goed gedocumenteerd, het ontwarren van deze codeerbak kan weken duren, terwijl de services laag blijven en er handmatige processen moeten worden uitgevoerd om de getroffen bewerkingen te behouden.
  • Wijzigingen in de omgeving: Beheerders schrijven scripts om te werken op de omgeving die bestaat op het moment van hun ontwikkeling. De realiteit is echter dat IT-omgevingen voortdurend veranderen, waarbij bestanden en applicaties vaak worden verplaatst, configuratie-instellingen periodiek worden gewijzigd en softwarecomponenten voortdurend worden gepatcht en bijgewerkt.
  • Groeiend aantal scripts: Een veelvuldig gebruik van scripts resulteert in een complexe structuur welke de bedrijfsvoering ernstig in de problemen kan brengen. Zo ontstaat er een brij van actieve scripts, niet-actieve scripts, relevante, niet-relevante en vergeten scripts en zelfs scripts die verwijzen naar scripts. Hierdoor wordt de IT omgeving onbeheersbaar en wordt het moeilijk om de oorzaak van kritieke problemen snel te identificeren en op te lossen.

    @echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
Set _sitename=%1
Set _sitename=%_sitename:”=%
for /f “tokens=*” %%i in (‘C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd list sites /text:name /state:started’) do (
IF [“%%i”] == [“%_sitename%”] (
echo OK
exit 0
)
)
echo Site not running: %_sitename%
exit 2

Voordelen van scripting

Maar ondanks de gevaren van scripting, blijft het nog steeds een snelle en eenvoudige hulpbron voor het uitvoeren van eenvoudige en herhaalbare taken. Eenvoudige, goed gedocumenteerde en gemakkelijk te beheren scripts kunnen van onschatbare waarde zijn voor het automatiseren van processen. Daarmee kan ook gedacht worden aan scripts / plugins, die door de leverancier van hardware zelf worden geleverd. Goed getest en speciaal ontwikkeld om deze hardware te monitoren, kan dit een grote meerwaarde leveren.

 

Monitoringtool en scripting

Scripts kunnen nooit een goede monitoringtool vervangen. Immers met een monitoring oplossing heb je al een krachtig tool om eenvoudige en herhalende taken uit te voeren, gemaakt om een complexe IT omgeving te monitoren. Heb je daarnaast echter nog steeds de behoefte aan specifieke scripts, zorg er dan voor dat je rekening houdt met de gevaren van scripting. Dit kan door o.a. scripts grondig te testen, te catalogiseren en zorgvuldig te onderhouden, stel auteurs verantwoordelijk voor eventuele inbreuken in het protocol en houd de grootte en het aantal scripts in het bedrijf nauwkeurig in de gaten.

TSMS en scripting

De gebruikers van TSMS hebben regelmatig specifieke monitoringsvragen, zoals bv:

  • deadlocks in databases
  • monitoring van fabrikant specifieke hardware
  • app poules in IIS server

    Met scripts kunnen deze eenvoudig gemonitord worden. Doordat scripts een gestandaardiseerde manier hebben om resultaten terug te koppelen, is in TSMS de “Third Party Connector” module gebouwd. Hiermee kun je script/plugins toevoegen aan TSMS en al naar gelang de terugkoppeling wordt je gealarmeerd of op de hoogte gesteld dat het gevaar geweken is.